NĐ là gì? Nghĩa của từ nđ

NĐ là gì?

“Nghị định” trong tiếng Việt.

NĐ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng “Nghị định”.

Nghị định.

Giải thích ý nghĩa của NĐ

có nghĩa “Nghị định” trong tiếng Việt.