NEXUS là gì? Nghĩa của từ nexus

NEXUS là gì?

NEXUS“National Emergency X-Radiography Utilization Study” trong tiếng Anh.

NEXUS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NEXUS“National Emergency X-Radiography Utilization Study”.

National Emergency X-Radiography Utilization Study: Nghiên cứu sử dụng X-quang khẩn cấp quốc gia.

Giải thích ý nghĩa của NEXUS

NEXUS có nghĩa “National Emergency X-Radiography Utilization Study”, dịch sang tiếng Việt là “Nghiên cứu sử dụng X-quang khẩn cấp quốc gia”.