NFSW là gì? Nghĩa của từ nfsw

NFSW là gì?

NFSW“National Federation of Sugar Workers” trong tiếng Anh.

NFSW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NFSW“National Federation of Sugar Workers”.

National Federation of Sugar Workers: Liên đoàn công nhân mía đường quốc gia.

Giải thích ý nghĩa của NFSW

NFSW có nghĩa “National Federation of Sugar Workers”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn công nhân mía đường quốc gia”.