NGL là gì? Nghĩa của từ ngl

NGL là gì?

NGL“Natural Gas Liquids” trong tiếng Anh.

NGL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NGL“Natural Gas Liquids”.

Natural Gas Liquids: Chất lỏng khí thiên nhiên.

Một số kiểu NGL viết tắt khác:

Not Gonna Lie: Sẽ không nói dối.

Next-Generation Lithography: Kỹ thuật in thạch bản thế hệ tiếp theo.

Next Generation Launcher: Trình phóng thế hệ tiếp theo.

National Gridiron League.

National Guardian Life.

No Greater Love: Không tình yêu nào vĩ đại hơn.

Giải thích ý nghĩa của NGL

NGL có nghĩa “Natural Gas Liquids”, dịch sang tiếng Việt là “Chất lỏng khí thiên nhiên”.