NHĐA là gì? Nghĩa của từ nhđa

NHĐA là gì?

NHĐA“Ngân hàng Đông Á” trong tiếng Việt.

NHĐA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NHĐA“Ngân hàng Đông Á”.

Ngân hàng Đông Á.

Giải thích ý nghĩa của NHĐA

NHĐA có nghĩa “Ngân hàng Đông Á” trong tiếng Việt.