NHĐTPT là gì? Nghĩa của từ nhđtpt

NHĐTPT là gì?

NHĐTPT“Ngân hàng Đầu tư phát triển” trong tiếng Việt.

NHĐTPT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NHĐTPT“Ngân hàng Đầu tư phát triển”.

Ngân hàng Đầu tư phát triển.

Giải thích ý nghĩa của NHĐTPT

NHĐTPT có nghĩa “Ngân hàng Đầu tư phát triển” trong tiếng Việt.