NHNOVN là gì? Nghĩa của từ nhnovn

NHNOVN là gì?

NHNOVN“Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam” trong tiếng Việt.

NHNOVN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NHNOVN“Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam”.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Giải thích ý nghĩa của NHNOVN

NHNOVN có nghĩa “Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam” trong tiếng Việt.