NHTMCP là gì? Nghĩa của từ nhtmcp

NHTMCP là gì?

NHTMCP“Ngân hàng thương mại cổ phần” trong tiếng Việt.

NHTMCP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NHTMCP“Ngân hàng thương mại cổ phần”.

Ngân hàng thương mại cổ phần.

Giải thích ý nghĩa của NHTMCP

NHTMCP có nghĩa “Ngân hàng thương mại cổ phần” trong tiếng Việt.