NHTW là gì? Nghĩa của từ nhtw

NHTW là gì?

NHTW“Ngân hàng Trung ương” trong tiếng Việt.

NHTW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NHTW“Ngân hàng Trung ương”.

Ngân hàng Trung ương.

Giải thích ý nghĩa của NHTW

NHTW có nghĩa “Ngân hàng Trung ương” trong tiếng Việt.