NIL là gì? Nghĩa của từ nil

NIL là gì?

NIL“Nothing” trong tiếng Anh.

NIL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NIL“Nothing”.

Nothing: Không có gì cả.
Một dạng rút gọn của từ tiếng Latin là nihil, nihilum.

Một số kiểu NIL viết tắt khác:

Zero: Số 0.

Name, Image and Likeness: Tên, Hình ảnh và Sự giống nhau.

Giải thích ý nghĩa của NIL

NIL có nghĩa “Nothing”, dịch sang tiếng Việt là “Không có gì cả”.

Trong lĩnh vực máy tính, công nghệ thông tin mà đặc biệt là trong lập trình thì nil thường dùng để chỉ biến chưa có giá trị.