NKC là gì? Nghĩa của từ nkc

NKC là gì?

NKC“NK-gene Complex” trong tiếng Anh.

NKC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NKC“NK-gene Complex”.

NK-gene Complex: Phức hợp gen NK.

Một số kiểu NKC viết tắt khác:

National Khoi-San Council: Hội đồng Khôi-Sản Quốc gia.

National Kriol Council: Hội đồng Kriol quốc gia.

Natural Killer Complex: Phức hợp chất diệt tự nhiên.

Giải thích ý nghĩa của NKC

NKC có nghĩa “NK-gene Complex”, dịch sang tiếng Việt là “Phức hợp gen NK”.