NLA là gì? Nghĩa của từ nla

NLA là gì?

NLA“Network Level Authentication” trong tiếng Anh.

NLA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NLA“Network Level Authentication”.

Network Level Authentication: Xác thực cấp độ mạng.

Một số kiểu NLA viết tắt khác:

Numerical Linear Algebra: Đại số tuyến tính số.

No Longer Available: Không còn có sẵn, không còn hiệu lực.

National Library of Australia: Thư viện quốc gia Úc.

Nevada Library Association: Hiệp hội thư viện Nevada (Hoa Kỳ).

Nebraska Library Association: Hiệp hội Thư viện Nebraska (Hoa Kỳ).

Newspaper Licensing Agency: Cơ quan cấp phép báo.

Boeing New Large Airplane: Máy bay lớn mới của Boeing.

Giải thích ý nghĩa của NLA

NLA có nghĩa “Network Level Authentication”, dịch sang tiếng Việt là “Xác thực cấp độ mạng”.