NLIC là gì? Nghĩa của từ nlic

NLIC là gì?

NLIC“NetLicensing” trong tiếng Anh.

NLIC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NLIC“NetLicensing”.

NetLicensing: NetLicensing.
phần mở rộng tệp giấy phép.

Giải thích ý nghĩa của NLIC

NLIC có nghĩa “NetLicensing”, dịch sang tiếng Việt là “NetLicensing”.