NLMT là gì? Nghĩa của từ nlmt

NLMT là gì?

NLMT“Năng lượng mặt trời” trong tiếng Việt.

NLMT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NLMT“Năng lượng mặt trời”.

Năng lượng mặt trời.

Giải thích ý nghĩa của NLMT

NLMT có nghĩa “Năng lượng mặt trời” trong tiếng Việt.