NOBLE là gì? Nghĩa của từ noble

NOBLE là gì?

NOBLE“North Of Boston Library Exchange” trong tiếng Anh.

NOBLE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NOBLE“North Of Boston Library Exchange”.

North Of Boston Library Exchange: Trao đổi thư viện phía Bắc của Boston.

Giải thích ý nghĩa của NOBLE

NOBLE có nghĩa “North Of Boston Library Exchange”, dịch sang tiếng Việt là “Trao đổi thư viện phía Bắc của Boston”.