NORML là gì? Nghĩa của từ norml

NORML là gì?

NORML“National Organization for the Reform of Marijuana Laws” trong tiếng Anh.

NORML là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NORML“National Organization for the Reform of Marijuana Laws”.

National Organization for the Reform of Marijuana Laws: Tổ chức quốc gia về cải cách luật cần sa.

Giải thích ý nghĩa của NORML

NORML có nghĩa “National Organization for the Reform of Marijuana Laws”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức quốc gia về cải cách luật cần sa”.