NPAT là gì? Nghĩa của từ npat

NPAT là gì?

NPAT“Net Profit After Tax” trong tiếng Anh.

NPAT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NPAT“Net Profit After Tax”.

Net Profit After Tax: Lợi nhuận ròng sau thuế.
Lợi nhuận hay số tiền có được sau khi đã trừ đi các khoản thuế.

Một số kiểu NPAT viết tắt khác:

National Political Awareness Test: Kiểm tra nhận thức chính trị quốc gia.

Protein NPAT.

Giải thích ý nghĩa của NPAT

NPAT có nghĩa “Net Profit After Tax”, dịch sang tiếng Việt là “Lợi nhuận ròng sau thuế”.

Thuật ngữ được sử dụng nhiều trong lĩnh vực kế toán, tài chính, thu chi. NPAT là từ dùng để đề cập lợi nhuận của một cá nhân, tổ chức, công ty sau khi đã trừ ra những khoản thuế phải đóng.