NPL là gì? Nghĩa của từ npl

NPL là gì?

NPL“National Priorities List” trong tiếng Anh.

NPL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NPL“National Priorities List”.

National Priorities List: Danh sách ưu tiên quốc gia.

Một số kiểu NPL viết tắt khác:

Nepal: Nepal.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của NPL

NPL có nghĩa “National Priorities List”, dịch sang tiếng Việt là “Danh sách ưu tiên quốc gia”.