NPOV là gì? Nghĩa của từ npov

NPOV là gì?

NPOV“Neutral Point Of View” trong tiếng Anh.

NPOV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NPOV“Neutral Point Of View”.

Neutral Point Of View: Quan điểm trung lập.

Giải thích ý nghĩa của NPOV

NPOV có nghĩa “Neutral Point Of View”, dịch sang tiếng Việt là “Quan điểm trung lập”.