NRDC là gì? Nghĩa của từ nrdc

NRDC là gì?

NRDC“Natural Resources Defense Council” trong tiếng Anh.

NRDC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NRDC“Natural Resources Defense Council”.

Natural Resources Defense Council: Hội đồng Quốc phòng Tài nguyên Thiên nhiên.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của NRDC

NRDC có nghĩa “Natural Resources Defense Council”, dịch sang tiếng Việt là “Hội đồng Quốc phòng Tài nguyên Thiên nhiên”.