NRMP là gì? Nghĩa của từ nrmp

NRMP là gì?

NRMP“National Resident Matching Program” trong tiếng Anh.

NRMP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NRMP“National Resident Matching Program”.

National Resident Matching Program: Chương trình Đối sánh Thường trú Quốc gia.
Y khoa Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của NRMP

NRMP có nghĩa “National Resident Matching Program”, dịch sang tiếng Việt là “Chương trình Đối sánh Thường trú Quốc gia”.