NRO là gì? Nghĩa của từ nro

NRO là gì?

NRO“U.S. National Reconnaissance Office” trong tiếng Anh.

NRO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NRO“U.S. National Reconnaissance Office”.

U.S. National Reconnaissance Office: Văn phòng do thám quốc gia Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của NRO

NRO có nghĩa “U.S. National Reconnaissance Office”, dịch sang tiếng Việt là “Văn phòng do thám quốc gia Hoa Kỳ”.