NTP là gì? Nghĩa của từ ntp

NTP là gì?

NTP“Network Time Protocol” trong tiếng Anh.

NTP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NTP“Network Time Protocol”.

Network Time Protocol: Giao thức thời gian mạng.

Giải thích ý nghĩa của NTP

NTP có nghĩa “Network Time Protocol”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thức thời gian mạng”.