NTY là gì? Nghĩa của từ nty

NTY là gì?

NTY“Not Tested Yet” trong tiếng Anh.

NTY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NTY“Not Tested Yet”.

Not Tested Yet: Chưa được kiểm tra.

Một số kiểu NTY viết tắt khác:

No Thank You: Không cám ơn.

Giải thích ý nghĩa của NTY

NTY có nghĩa “Not Tested Yet”, dịch sang tiếng Việt là “Chưa được kiểm tra”.