NVHTN là gì? Nghĩa của từ nvhtn

NVHTN là gì?

NVHTN“Nhà Văn hóa Thanh niên” trong tiếng Việt.

NVHTN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NVHTN“Nhà Văn hóa Thanh niên”.

Nhà Văn hóa Thanh niên.

Giải thích ý nghĩa của NVHTN

NVHTN có nghĩa “Nhà Văn hóa Thanh niên” trong tiếng Việt.