NVQ là gì? Nghĩa của từ nvq

NVQ là gì?

NVQ“National Vocational Qualification” trong tiếng Anh.

NVQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NVQ“National Vocational Qualification”.

National Vocational Qualification: Trình độ nghề quốc gia.
Hay phổ biến hơn có thể gọi với tên "Trình độ chuyên môn quốc gia".

Một số kiểu NVQ viết tắt khác:

Not Very Qualified: Không đủ tiêu chuẩn.

Giải thích ý nghĩa của NVQ

NVQ có nghĩa “National Vocational Qualification”, dịch sang tiếng Việt là “Trình độ nghề quốc gia”.