NWO là gì? Nghĩa của từ nwo

NWO là gì?

NWO“New World Order” trong tiếng Anh.

NWO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NWO“New World Order”.

New World Order: Trật tự thế giới mới.

Giải thích ý nghĩa của NWO

NWO có nghĩa “New World Order”, dịch sang tiếng Việt là “Trật tự thế giới mới”.