NWOBHM là gì? Nghĩa của từ nwobhm

NWOBHM là gì?

NWOBHM“New wave of British heavy metal” trong tiếng Anh.

NWOBHM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NWOBHM“New wave of British heavy metal”.

New wave of British heavy metal: Làn sóng kim loại nặng mới của Anh.

Giải thích ý nghĩa của NWOBHM

NWOBHM có nghĩa “New wave of British heavy metal”, dịch sang tiếng Việt là “Làn sóng kim loại nặng mới của Anh”.