NXA là gì? Nghĩa của từ nxa

NXA là gì?

NXA“That's awesome” trong tiếng Anh.

NXA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NXA“That's awesome”.

That's awesome: Thật tuyệt vời.

Giải thích ý nghĩa của NXA

NXA có nghĩa “That's awesome”, dịch sang tiếng Việt là “Thật tuyệt vời”.