NXB là gì? Nghĩa của từ nxb

NXB là gì?

NXB“Nhà xuất bản” trong tiếng Việt.

NXB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NXB“Nhà xuất bản”.

Nhà xuất bản.

Giải thích ý nghĩa của NXB

NXB có nghĩa “Nhà xuất bản” trong tiếng Việt.