NXBGD là gì? Nghĩa của từ nxbgd

NXBGD là gì?

NXBGD“Nhà xuất bản Giáo dục” trong tiếng Việt.

NXBGD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NXBGD“Nhà xuất bản Giáo dục”.

Nhà xuất bản Giáo dục.

Giải thích ý nghĩa của NXBGD

NXBGD có nghĩa “Nhà xuất bản Giáo dục” trong tiếng Việt.