NXL là gì? Nghĩa của từ nxl

NXL là gì?

NXL“National XBall League” trong tiếng Anh.

NXL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NXL“National XBall League”.

National XBall League: National XBall League.

Giải thích ý nghĩa của NXL

NXL có nghĩa “National XBall League”, dịch sang tiếng Việt là “National XBall League”.