OASP là gì? Nghĩa của từ oasp

OASP là gì?

OASP“Operational Analysis Support Paper” trong tiếng Anh.

OASP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OASP“Operational Analysis Support Paper”.

Operational Analysis Support Paper: Giấy hỗ trợ phân tích hoạt động.

Giải thích ý nghĩa của OASP

OASP có nghĩa “Operational Analysis Support Paper”, dịch sang tiếng Việt là “Giấy hỗ trợ phân tích hoạt động”.