OBJ là gì? Nghĩa của từ obj

OBJ là gì?

OBJ“Objective” trong tiếng Anh.

OBJ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OBJ“Objective”.

Objective: Mục tiêu.
cách nói của quân đội.

Giải thích ý nghĩa của OBJ

OBJ có nghĩa “Objective”, dịch sang tiếng Việt là “Mục tiêu”.