OBM là gì? Nghĩa của từ obm

OBM là gì?

OBM“Obsidian Black Metallic” trong tiếng Anh.

OBM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OBM“Obsidian Black Metallic”.

Obsidian Black Metallic: Obsidian Black Metallic.
màu sơn ô tô.

Giải thích ý nghĩa của OBM

OBM có nghĩa “Obsidian Black Metallic”, dịch sang tiếng Việt là “Obsidian Black Metallic”.