OBX là gì? Nghĩa của từ obx

OBX là gì?

OBX“Outer Banks” trong tiếng Anh.

OBX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OBX“Outer Banks”.

Outer Banks: Ngân hàng bên ngoài.
Bắc Carolina.

Giải thích ý nghĩa của OBX

OBX có nghĩa “Outer Banks”, dịch sang tiếng Việt là “Ngân hàng bên ngoài”.