OCFS là gì? Nghĩa của từ ocfs

OCFS là gì?

OCFS“Oracle Cluster File System” trong tiếng Anh.

OCFS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OCFS“Oracle Cluster File System”.

Oracle Cluster File System: Hệ thống tệp cụm Oracle.

Giải thích ý nghĩa của OCFS

OCFS có nghĩa “Oracle Cluster File System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống tệp cụm Oracle”.