OCFS2 là gì? Nghĩa của từ ocfs2

OCFS2 là gì?

OCFS2“Oracle Cluster File System Release 2” trong tiếng Anh.

OCFS2 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OCFS2“Oracle Cluster File System Release 2”.

Oracle Cluster File System Release 2: Bản phát hành hệ thống tệp cụm từ Oracle 2.

Giải thích ý nghĩa của OCFS2

OCFS2 có nghĩa “Oracle Cluster File System Release 2”, dịch sang tiếng Việt là “Bản phát hành hệ thống tệp cụm từ Oracle 2”.