OCO là gì? Nghĩa của từ oco

OCO là gì?

OCO“Oort Cloud Object” trong tiếng Anh.

OCO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OCO“Oort Cloud Object”.

Oort Cloud Object: Oort Cloud Object.

Giải thích ý nghĩa của OCO

OCO có nghĩa “Oort Cloud Object”, dịch sang tiếng Việt là “Oort Cloud Object”.