OCONUS là gì? Nghĩa của từ oconus

OCONUS là gì?

OCONUS“Outside Continental United States” trong tiếng Anh.

OCONUS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OCONUS“Outside Continental United States”.

Outside Continental United States: Bên ngoài Lục địa Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của OCONUS

OCONUS có nghĩa “Outside Continental United States”, dịch sang tiếng Việt là “Bên ngoài Lục địa Hoa Kỳ”.