OCSP là gì? Nghĩa của từ ocsp

OCSP là gì?

OCSP“Online Certificate Status Protocol” trong tiếng Anh.

OCSP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OCSP“Online Certificate Status Protocol”.

Online Certificate Status Protocol: Giao thức trạng thái chứng chỉ trực tuyến.

Một số kiểu OCSP viết tắt khác:

Ordinariate of the Chair of St Peter: Sắc lệnh của Chủ tịch St Peter.

Oregon College Savings Program: Chương trình Tiết kiệm Cao đẳng Oregon.

Open Cell Sheet Pile: Mở đống trang tính di động.

Giải thích ý nghĩa của OCSP

OCSP có nghĩa “Online Certificate Status Protocol”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thức trạng thái chứng chỉ trực tuyến”.