OD là gì? Nghĩa của từ od

OD là gì?

OD“Old Dragon” trong tiếng Anh.

OD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OD“Old Dragon”.

Old Dragon: Rồng già.

Một số kiểu OD viết tắt khác:

Ordnance Datum: Ordnance Datum.
hải đồ.

Overdose: Quá liều.

Giải thích ý nghĩa của OD

OD có nghĩa “Old Dragon”, dịch sang tiếng Việt là “Rồng già”.