ODBC là gì? Nghĩa của từ odbc

ODBC là gì?

ODBC“Open DataBase Connectivity” trong tiếng Anh.

ODBC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ODBC“Open DataBase Connectivity”.

Open DataBase Connectivity: Mở Kết nối Cơ sở dữ liệu.

Giải thích ý nghĩa của ODBC

ODBC có nghĩa “Open DataBase Connectivity”, dịch sang tiếng Việt là “Mở Kết nối Cơ sở dữ liệu”.