OE là gì? Nghĩa của từ oe

OE là gì?

OE“Open Ending” trong tiếng Anh.

OE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OE“Open Ending”.

Open Ending: Đoạn kết mở.
Thường dùng trong lĩnh vực phim ảnh, nó đề cập đến phần kết thúc nhưng có khả năng mở ra một nội dung khác, mà có thể khai khác ở các phần sau (phần kế tiếp).

Một số kiểu OE viết tắt khác:

Overseas Experience: Kinh nghiệm ở nước ngoài.
Thuật ngữ của New Zealand đề cập đến thời gian làm việc hoặc kỳ nghỉ kéo dài ở nước ngoài.

Giải thích ý nghĩa của OE

OE có nghĩa “Open Ending”, dịch sang tiếng Việt là “Đoạn kết mở”.