OEA là gì? Nghĩa của từ oea

OEA là gì?

OEA“Office of Economic Adjustment” trong tiếng Anh.

OEA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OEA“Office of Economic Adjustment”.

Office of Economic Adjustment: Văn phòng Điều chỉnh Kinh tế.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của OEA

OEA có nghĩa “Office of Economic Adjustment”, dịch sang tiếng Việt là “Văn phòng Điều chỉnh Kinh tế”.