OECD là gì? Nghĩa của từ oecd

OECD là gì?

OECD“Organisation for Economic Co-operation and Development” trong tiếng Anh.

OECD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OECD“Organisation for Economic Co-operation and Development”.

Organisation for Economic Co-operation and Development: Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế.
quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của OECD

OECD có nghĩa “Organisation for Economic Co-operation and Development”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế”.