OGL là gì? Nghĩa của từ ogl

OGL là gì?

OGL“Open Game License” trong tiếng Anh.

OGL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OGL“Open Game License”.

Open Game License: Giấy phép trò chơi mở.

Một số kiểu OGL viết tắt khác:

Open Government Licence: Giấy phép Chính phủ Mở.

Open General Licence: Giấy phép Chung mở.

Ocean Genome Legacy: Di sản bộ gen đại dương.

Online Gaming League: Giải đấu trò chơi trực tuyến.

Giải thích ý nghĩa của OGL

OGL có nghĩa “Open Game License”, dịch sang tiếng Việt là “Giấy phép trò chơi mở”.