OHC là gì? Nghĩa của từ ohc

OHC là gì?

OHC“OverHead-Cam engine” trong tiếng Anh.

OHC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OHC“OverHead-Cam engine”.

OverHead-Cam engine: Công cụ OverHead-Cam.

Giải thích ý nghĩa của OHC

OHC có nghĩa “OverHead-Cam engine”, dịch sang tiếng Việt là “Công cụ OverHead-Cam”.