OHP là gì? Nghĩa của từ ohp

OHP là gì?

OHP“Observatoire de Haute-Provence” trong tiếng Anh.

OHP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OHP“Observatoire de Haute-Provence”.

Observatoire de Haute-Provence: Observatoire de Haute-Provence.

Giải thích ý nghĩa của OHP

OHP có nghĩa “Observatoire de Haute-Provence”, dịch sang tiếng Việt là “Observatoire de Haute-Provence”.