OIC là gì? Nghĩa của từ oic

OIC là gì?

OIC“Officer In Charge” trong tiếng Anh.

OIC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OIC“Officer In Charge”.

Officer In Charge: Cán bộ phụ trách.

Giải thích ý nghĩa của OIC

OIC có nghĩa “Officer In Charge”, dịch sang tiếng Việt là “Cán bộ phụ trách”.